Kinh Thánh - Bible

Thi-thiên

Chương 133

1 Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau Thật tốt đẹp thay!
2 Ấy khác nào dầu quí giá đổ ra trên đầu, Chảy xuống râu, tức râu của A-rôn, Chảy đến trôn áo người;
3 Lại khác nào sương móc Hẹt-môn Sa xuống các núi Si-ôn; Vì tại đó Ðức Giê-hô-va đã ban phước, Tức là sự sống cho đến đời đời.